วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2555

สรุปผลการทำงานกลุ่ม Animation ของ Adobe

กระผมนายวิศรุต เย็นเจริญ เป็นสมาชิกของกลุ่ม Fall ทำหน้าที่เป็นคนดูแล Sound รับผิดชอบ เสียงทุกอย่างในเรื่อง Water of Life คอยทำหน้าหาเสียง Effect และเสียง บรรยากาศ โดยทั้งนี้ เสียงบรรยากาศทั้งหมดกระผมได้ ใช้โปรแกรม Atmosphere Delux เป็นตัวสร้างเสียง บรรยากาศทั้งหมด


และในส่วนของการสร้าง เสียงEffect ใช้โปรแกรม Donar MP3 Recorder เป็นตัวบันทึกจากส่วนต่างๆ
เป็นโปรแกรมที่ใช้ง่าย และสามารถบันทึกเสียงทุกอย่างที่จับผ่าน Sound Card


และหน้าที่ในการทำงานของ ผมยังมีอีกหนึ่งอย่าง คือ อาจารย์ได้สั่งให้กลับไปทำงานภาพเคลื่อนไหวมาคนละ 2-3ฉาก เพื่อให้สมาชิกทุกคนทำงานเป็น โดยทั่วกันไม่ใช่ให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นคนทำเพียงคนเดียว

ฉากที่ผมรับผิดชอบมี 2 ฉาก คือ ฉากละลาย กับฉากแม่ลูก ทำภาพเคลื่อนไหวโดย โปรแกรม PhotoshopAnimation Water Of Life by Group Fall

 สรุปผลงาน Research Expo 2012 (Mascot)

จากกระบวนการคิดของผู้จัดทำนั้นได้เ็ห็นว่า ตัว Mascot สดใส ตัวนี้สามารถสื่อให้เห็นความเป็นมิตรและความเฉลียวฉลาดได้ และสามารถมองเป็นตัวแทนของนักวิจัยได้

แนวความคิด
ตัว Mascot ตัวนี้ชื่อ สดใส มีลักษณะเป็นตัวผึ้ง ที่มีทั้งความปราดเปรียว เฉลียวฉลาด อยู่ในตัวชอบผจญภัยและทดลองในสิ่งใหม่ๆ ผึ้งนั้นทำงานกันเป็นทีม เป็นระบบ เปรีบยได้กับนักวิจัยที่ต้องพึ่งพากันและกัน
ผึ้ง1ตัว ยังมีความขยันสูง หากผึ้ง1ฝูง ความขยันก็ยิ่งเพิ่มทวีคูณ เปรีบยได้กับนักวิจัย1คนยังมีความฉลาดเฉลียว หากนักวิจัย1กลุ่มความฉลาดและสติปัญญาก็จะยิ่งเพิ่มพูนขึ้นไปที่มาของภาพ วิศรุต เย็นเจริญ 2555

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่10 ของวิชา ARTI3322

ในสัปดาห์นี้อาจารย์ได้แจ้ง คะแนนสอบให้นักศึกษารับรู้ แล้ว ได้เกริ่นเริ่มถึงการProject ที่ 2 คือการสร้างCharacter Design ที่ควรรีบเริ่มทำได้แล้ว โดยให้นักศึกษาเข้าไปอ่าน และ ดู Concept ของการสร้างตัว Mascot ให้กับ วช. แล้วดูรายละเอียดการส่งให้เรียบร้อย

สามารถดูตัวอย่างงานที่ผ่านๆมาได้ที่นี่
http://copper.msu.ac.th/archives2//web.linkout.php?u=+http%3A%2F%2Fresearchexpo.nrct.go.th%2Fmain.php%3Ffilename%3Dvote_mascot


http://copper.msu.ac.th/archives2//index.php?ifstartrow=&startrow=0&mode=viewrecord&mid=20101124100435_747&viewsinglefile=8900&viewmode=icon&setdisplayname=mascot2+1.jpg#midnameposition

นี่คือวิสัยทัศน์ของ วช.
http://www.nrct.go.th/index.php?mod=contents&req=view&id=1402
รายงานข่าวหน้าชั้นเรียน

ในสัปดาห์ ผมได้นำเสนอข่าวหน้าชั้นเรียน เกี่ยว Software Freeware เป็นการสร้างเสียงธรรมชาติ จากการใช้โปรแกรม2ตัว คือ Aura และ Donar MP3 Recording ในการสร้าง เสียงธรรมชาติ

สัปดาห์ที่ 9 ของวิชา ARTI3322

ในสัปดาห์นี้ เป็นสัปดาห์ของการสอบ Midterm ของวิชา ARTI3322 Animation Design ที่ http://chandraonline.chandra.ac.th โดยให้นักศึกษา ทำการสอบ2อย่าง คือ ภาคทฤษฎี และ ปฎิบัติ 
ภาคทฤษฎี นั้น ให้เวลา 20นาที สอบ Online ส่วนปฎิบัติ นั้นมีเวลา 1ชั่วโมง โดยให้สร้าง Video หัวม้วน โดยกำหนดให้ใช้ภาพ เพียง3ภาพที่จัดไว้ให้  สร้างใน Photoshop Saveเป็น AVI แล้วอัพโหลดไปยัง Google Docสัปดาห์ที่8 ของวิชา ARTI3322

ในสัปดาห์นี้ เริ่มจากการรายงานข่าวหน้าชั้นเรียนของนักศึกษา  แล้วอาจารย์ก็ได้เริ่มสอนถึงเทคนิดต่างๆที่จะใช้ประกอบในการทำ Animation โดยสอนแล้วท้ายคาบก็เดินตรวจงานของแต่ละกลุ่มโดย ให้คำปรึกษาเป็นรายคนโดยอาจารย์จะถามถึงปัญหาและอุปสรรค์ในการทำงานแล้วอาจาย์ก็จะช่วยเหลือและแนะนำการแก้ปัญหาให้ และอาจารย์ได้บอกนักศึกษาให้เตรียมตัวถึงการสอบ ในสัปดาห์ถัดไปด้วย